Prva stran
Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933, UDK 80
© Zveza društev Slavistično društvo Slovenije
http://www.jezikinslovstvo.com

Naslov uredništva
Jezik in slovstvo, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana
jezikinslovstvo@ff.uni-lj.si

Glavna in odgovorna urednica
Đurđa Strsoglavec (Univerza v Ljubljani)

Področne urednice
Silvija Borovnik (Univerza v Mariboru)
Mojca Smolej (Univerza v Ljubljani)
Alenka Žbogar (Univerza v Ljubljani)

Člani uredniškega odbora
Mirjana Benjak (Univerza v Pulju)
František Čermák (Karlova univerza v Pragi)
Niko Jež (Univerza v Ljubljani)
Nataša Pirih Svetina (Univerza v Ljubljani)
Han Steenwijk (Univerza v Padovi)
Janez Strutz (Univerza v Celovcu)
Bożena Tokarz (Šlezijska univerza v Katovicah)

Tehnična urednica
Lidija Rezoničnik

Urednik spletne izdaje
Blaž Podlesnik (Univerza v Ljubljani)

Predsednik časopisnega sveta
Gregor Kocijan

Oblikovanje naslovnice
Đanino Božić

Tisk
Littera picta, d. o. o., Ljubljana

Naklada
600 izvodov

Vključenost v podatkovne baze
MLA – Modern Language Association of America, NY, USA
New Contents Slavistics, Otto Sagner, München, Germany
Ulrich’s Periodicals Directory, R. R. Bowker, NY, USA
ERIH – European Reference Index for the Humanities

Naročnina
Revijo je mogoče naročiti ali odjaviti samo ob koncu (december) ali začetku (januar) koledarskega leta. Revija izide štirikrat letno.
Naročnina: 20,50 EUR, za člane SDS 16,50 EUR, za študente 10,50 EUR, za tujino 39 EUR. Cena posamične številke je 5,50 EUR, dvojne 10,50 EUR. Cene vključujejo 9,5-odstotni DDV.

Revijo sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Oblikovanje spletnih strani
Jure Srpčič